Tag 1 

Die ersten 2 Wochen

3 Wochen

4 Wochen

5 Wochen

6 Wochen

Fotoshooting, 7 Wochen


Yoshi

Akito

Akio